Izpitni centri

V Sloveniji imamo 11 izpitnih centrov, ki so organizirani kot teritorialne izpostave javne agencije, izpiti pa se opravljajo še v nekaterih drugih krajih po Sloveniji. Poleg zagotavljanja opravljanja vozniških izpitov vodijo izpitni centri tudi postopek vpisa spremljevalca kandidata za voznika v evidenčni karton vožnje (vožnja s spremljevalcem).

K vozniškemu izpitu se priglasi pri upravni enoti. Na upravni enoti se ureja tudi morebitna preprijava, če kandidat pravočasno ugotovi (najmanj en delovni dan prej), da ob dogovorjenem času ne bo mogel pristopiti k izpitu.

Kandidatu, ki iz upravičenega razloga ne pristopi k izpitu in o tem obvesti izpitno komisijo takoj, ko to okoliščine dopuščajo, dovoli predsednik izpitne komisije, da opravlja izpit kasneje in ga obvesti o datumu in kraju opravljanja izpita. Razlog je upravičen, če ga kandidat ni zakrivil sam oziroma če je nastal kakšen nepredvidljiv dogodek, ki je kandidatu preprečil pristop k izpitu ali dogodek, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. O upravičenosti razloga presoja predsednik izpitne komisije.

Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k izpitu ali če pred začetkom izpita odstopi ali ne predloži potrebnih listin in dokazil ali nima pripomočkov za vožnjo, ki so vpisani v njegovem zdravniškem spričevalu, se ponovno priglasi k vozniškemu izpitu pri upravni enoti.

Vse prijave za vozniški izpit, tako za teoretični kot praktični del izpita, se opravijo na upravni enoti.

Kandidati se lahko priglasijo na vozniški izpit pri katerikoli upravni enoti, za katerikoli izpitni center v Sloveniji, tako za teoretični kot praktični del izpita.

Izpitni centri po Sloveniji in njihove kontakne informacije