Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem avtošola

Zakon o voznikih v 57. členu omogoča, da lahko kandidat, ko dopolni 16 let, opravi program za vožnjo z spremljevalcem za B kategorijo Kar pomeni, da se lahko dve leti od pričetka usposabljanja vozi v spremstvu.

DA LAHKO OPRAVI NAVEDENI PROGRAM MORA KANDIDAT
- opraviti zdravniški pregled,
- narediti tečaj cpp,
- narediti izpit iz prve pomoči,
- opraviti teoretičen del izpita iz CPP na izpitni komisiji,
- opravit min. 23 ur vožnje; Ko ste v šoli vožnje opravili predpisan program v praktičnem delu.
- Vsi ostali pogoji so navedeni v 57. členu Zakona o voznikih.

SPREMLJEVALEC MORA
- biti star najmanj 27 let,
- imeti veljavno vozniško dovoljenje kategorije B najmanj 5 let,
- mu ni izrečeno več kot 5 kazenskih točk,
- ima prebivališče v Republiki Sloveniji,
- biti vpisan v evidenčni karton kandidata (v Ljubljani se vpis opravi na AVP, Kotnikova ulica 19a, Lj.), 
- poskrbeti, da je na vozilu, v času vožnje kandidata, nameščena oznaka L na zeleni podlagi.
- Vsi ostali pogoji so navedeni v 57. členu Zakona o voznikih.

Za prijavo na izpit za avto nas pokličite na 040-310-140, pošljite email sporočilo na info@as-amtk.si

Kaj je vožnja s spremljevalcem in zakaj se odločiti zanjo?

»O vožnji s spremljevalcem govorimo, kadar vozi vozilo v cestnem prometu oseba, ki še nima pravice voziti samostojno in jo v vozilu spremlja oseba, ki pri tem ne opravlja dela učitelja vožnje, oba, tako oseba, ki vozi s spremljevalcem, kot spremljevalec, pa pri tem izpolnjujeta predpisane pogoje za takšno obliko udeležbe v cestnem prometu.

V nekaterih državah je vožnja s spremljevalcem namenjena usposabljanju za vozniški izpit, v večini primerov pa ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le dopolnjuje oz. nadgrajuje. Tako je tudi pri nas.

Zmanjševanje nagnjenosti k vpletenosti v prometne nesreče je sorazmerno izkušnjam in starosti voznika. Tveganje za prometno nesrečo je največje na začetku samostojne vožnje v prometu. Pri tem pomenijo manjše tveganje začetniki, ki so si pridobili razmeroma veliko izkušenj pri vožnji s spremljevalcem, ki se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj.

Pri vožnji s spremljevalcem si kandidat za voznika motornih vozil nabira izkušnje in oblikuje vozniške navade, zato je pomembno, da spremljevalec z zgledom in nasveti prispeva k usvojitvi vzorcev ravnanja, ki zagotavljajo umirjen, varen in nemoten potek prometa. Spremljevalec s svojimi izkušnjami predvsem pomaga kandidatu, kadar se sooča z njemu novimi in neobičajnimi situacijami ter vpliva na odločitev za umirjen in defenziven slog vožnje, obenem pa mu ne vsiljuje drugačnih znanj in ravnanj kot so tista, ki jih je kandidat usvojil v šoli vožnje. Skrbi tudi za postopen prehod od vožnje v manj zahtevnih okoliščinah k tisti v zahtevnejših. Za dosego pričakovanih koristi naj bi vožnja s spremljevalcem trajala vsaj eno leto in naj bi kandidat pri tem prevozil vsaj 3.000 km.«

Navodila spremljevalcem so podrobno opisana na spletni strani Agencije za varnost prometa.

POVZETEK IZ ZAKONA O VOZNIKIH (ZVoz)

Uradni list. Vožnja s spremljevalcem

(1) Ne glede na 2. in 3. točko prvega odstavka prejšnjega člena sme voziti osebni avtomobil tudi oseba, starejša od 16 let:
1. ki je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B, opravila teoretični del vozniškega izpita in v šoli vožnje zaključila praktični del usposabljanja;
2. ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije;
3. če jo med vožnjo spremlja spremljevalec;

4. če je vozilo označeno s predpisano tablico »L«.

(2) Spremljevalec osebe iz 3. točke prejšnjega odstavka je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi iz prejšnjega odstavka.

(3) Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora upravna enota spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

(4) Usposabljanje iz 1. točke prvega odstavka tega člena sme začeti oseba, ki je dopolnila 16 let.

(5) Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz prvega odstavka tega člena pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

(6) Pod pogoji, navedenimi v tem členu, sme oseba iz prvega odstavka tega člena voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.

(7) Pri spremljanju osebe iz prvega odstavka tega člena je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če nevarnega ravnanja oziroma prekrška ni mogel preprečiti.

(8) Tablica iz 4. točke prvega odstavka tega člena je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem.

(9) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbo 4. točke prvega odstavka tega člena, oseba iz prvega odstavka tega člena ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena, oseba iz prvega odstavka tega člena, ki ima v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk vpisane kazenske točke, in spremljevalec, ki ima v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk vpisanih več kot pet kazenskih točk.

(10) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje šola vožnje, ki začne usposabljati osebo iz prvega odstavka tega člena, ki še ni dopolnila starost 16 let, njena odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

Celoten zakon lahko preberete na povezavi: URADNI LIST

Za prijavo na izpit za avto nas pokličite na 01 518 13 56, 040-310-140, pošljite email sporočilo na info@as-amtk.si ali izpolnite on-line prijavnico.