Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem

O vožnji s spremljevalcem govorimo, kadar vozi vozilo v cestnem prometu oseba, ki še nima pravice voziti samostojno in jo v vozilu spremlja oseba, ki pri tem ne opravlja dela učitelja vožnje, oba tako oseba, ki vozi s spremljevalcem, kot spremljevalec, pa pri tem izpolnjujeta predpisane pogoje za takšno obliko udeležbe v cestnem prometu.

Vožnja s spremljevalcem cena

V nekaterih državah je vožnja s spremljevalcem namenjena usposabljanju za vozniški izpit, v večini primerov pa ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le dopolnjuje oz. nadgrajuje. Tako je tudi pri nas.

Zmanjševanje nagnjenosti k vpletenosti v prometne nesreče je sorazmerno izkušnjam in starosti voznika. Tveganje za prometno nesrečo je največje na začetku samostojne vožnje v prometu. Pri tem pomenijo manjše tveganje začetniki, ki so si pridobili razmeroma veliko izkušenj pri vožnji s spremljevalcem, ki se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj.

Pri vožnji s spremljevalcem si kandidat za voznika motornih vozil nabira izkušnje in oblikuje vozniške navade, zato je pomembno, da spremljevalec z zgledom in nasveti prispeva k usvojitvi vzorcev ravnanja, ki zagotavljajo umirjen, varen in nemoten potek prometa. Spremljevalec s svojimi izkušnjami predvsem pomaga kandidatu, kadar se sooča z njemu novimi in neobičajnimi situacijami ter vpliva na odločitev za umirjen in defenziven slog vožnje, obenem pa mu ne vsiljuje drugačnih znanj in ravnanj kot so tista, ki jih je kandidat usvojil v šoli vožnje. Skrbi tudi za postopen prehod od vožnje v manj zahtevnih okoliščinah k tisti v zahtevnejših. Za dosego pričakovanih koristi naj bi vožnja s spremljevalcem trajala vsaj eno leto in naj bi kandidat pri tem prevozil vsaj 3.000 km.«

POGOJI ZA VOŽNJO S SPREMLJEVALCEM

Oseba, starejša od 16 let, sme voziti osebni avtomobil s spremljevalcem, če izpolnjuje naslednje pogoje
 • je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B
 • je pred pristojno izpitno komisijo opravila teoretični del vozniškega izpita in v šoli vožnje končala praktični del usposabljanja,
 • ji vozniško dovoljenje ni odvzeto,
 • se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
 • se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja,
 • ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 • v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu (če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije),
 • jo med vožnjo spremlja spremljevalec,
 • je vozilo označeno s predpisano “L” tablico.

Pod navedenimi pogoji sme oseba voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja v šoli vožnje (od začetka teoretičnega usposabljanja – tečaj CPP v šoli vožnje).

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje.

Oseba, ki bo vozila s spremljevalcem, sme začeti z usposabljanjem v šoli vožnje, ko dopolni šestnajst let.

Kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem, mora biti vozilo na levi polovici zadnje strani označeno s predpisano “L” tablico. “L” tablica je kvadratne oblike, velikosti najmanj 178 mm x 178 mm, zelene barve, na njej je črka “L” bele barve in mora odsevati svetlobo.

Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Pod navedenimi pogoji sme oseba iz prvega odstavka tega člena voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja.

Pri spremljanju osebe je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če ga ni mogel preprečiti.

Pogoji za vožnjo s spremljevalcem so določeni v 57. členu Zakona o voznikih 

KAJ POTREBUJEM

KAKO ZAČETI in PRIDOBITI IZPIT ZA VOŽNJO S SPREMLJEVALCEM?

Opraviti je potrebno:Vožnja s spremljevalcem cena

 • zdravniški pregled za B kat.
 • tečaj cestno prometnih predpisov (CPP)
 • izpit iz prve pomoči
 • izpit iz teoretičnega dela izpita na izp. komisiji (AVP)
 • vožnja po programu, min. 23ur in ocena
 • vpis spremljevalcev v evidenčni karton vožnje

Za prijavo nas pokličite na 040-310-140, pošljite email sporočilo na info@as-amtk.si